Župna vijeća

Župno pastoralno i ekonomsko vijeće pomaže župniku u organizaciji župnog pastorala te u upravljanju materijalnim dobrima župe. Vijeća se sastaju po potrebi na poziv župnika.

 

Župa Sv. Blaža